X

وب سرویس سال مالی 1396 به بعد

 

 

با توجه به نیاز شرکت های تامین کننده و همچنین سازمان غذا دارو از شرکت محیا دارو جهت طراحی وب سرویس ، هم اکنون تمامی شرکت ها و سازمان های طرف حساب با محیا دارو با داشتن نام کاربری و رمز عبوری که به درخواست شرکت ها و سازمان های مذکور تعریف شده می توانند از این سرویس استفاده نمایند.

لطفا در صورت داشتن هر گونه نظر - یشنهاد و انتقادی از فرم تماس با محیا دارو استفاده نمایید.

وب سرویس فروش و مرجوعی به تفکیک مشتری و کالا :

https://api.Mahyadc.com/GetForoshMarjoeeByMoshtary/?Username=****&Password=*****&FirstDate=13981101&EndDate=13981105

وب سرویس فروش و موجودی بر اساس کالا - کلی :

https://api.Mahyadc.com/GetForoshMojodiByKala/?Username=*****1&Password=****&FirstDate=13981101&EndDate=13981105

وب سرویس فروش و موجودی بر اساس کالا و شعبه :

https://api.Mahyadc.com/ForoshMojodiByShobe/?Username=*****&Password=*****&FirstDate=13981101&EndDate=13981105

 وب سرویس فروش و موجودی به تفکیک شعبه ، کالا و  روز: 

https://api.Mahyadc.com/ForoshMojodiByDate/?Username=******&Password=*****&FirstDate=13981101&EndDate=13981105" 

 وب سرویس فروش و موجودی به تفکیک شعبه ، کالا و  بچ:   https://api.Mahyadc.com/ForoshMojodiByShobeBach/?Username=******&Password=*****&FirstDate=13981101&EndDate=13981105"
 وب سرویس فروش و مرجوعی به تفکیک مشتری و کالا و بچ :  https://api.Mahyadc.com/ForoshMarjoeeByShobeBach/?Username=****&Password=*****&FirstDate=13981101&EndDate=13981105

فرم تماس با محیا دارو

وب سرویس سال مالی 1395 به قبل

 

با توجه به نیاز شرکت های تامین کننده و همچنین سازمان غذا دارو از شرکت محیا دارو جهت طراحی وب سرویس ، هم اکنون تمامی شرکت ها و سازمان های طرف حساب با محیا دارو با داشتن نام کاربری و رمز عبوری که به درخواست شرکت ها و سازمان های مذکور تعریف شده می توانند از این سرویس استفاده نمایند.

لطفا در صورت داشتن هر گونه نظر - یشنهاد و انتقادی از فرم تماس با محیا دارو استفاده نمایید.

آدرس وب سرویس : لینک اتصال

آدرس وب سرویس : لینک اتصال

فرم تماس با محیا دارو