X

وب سرویس سال مالی 1396 به بعد

 

 

با توجه به نیاز شرکت های تامین کننده و همچنین سازمان غذا دارو از شرکت محیا دارو جهت طراحی وب سرویس ، هم اکنون تمامی شرکت ها و سازمان های طرف حساب با محیا دارو با داشتن نام کاربری و رمز عبوری که به درخواست شرکت ها و سازمان های مذکور تعریف شده می توانند از این سرویس استفاده نمایند.

لطفا در صورت داشتن هر گونه نظر - یشنهاد و انتقادی از فرم تماس با محیا دارو استفاده نمایید.

وب سرویس فروش و مرجوعی به تفکیک مشتری و کالا :

https://api.mahyadc.com/GetForoshMarjooeMoshtarianByKala/?Username=******&Password=******&FirstDate=14010401&EndDate=14010431

https://api.mahyadc.com/GetForoshMarjooeMoshtarianByKalaJson/?Username=******&Password=******&FirstDate=14010401&EndDate=14010431

وب سرویس فروش و موجودی بر اساس کالا - کلی :

https://api.mahyadc.com/GetForoshMojodiKoliByKala/?Username=******&Password=******&FirstDate=14010401&EndDate=14010431

https://api.mahyadc.com/GetForoshMojodiKoliByKalaJson/?Username=******&Password=******&FirstDate=14010401&EndDate=14010431

وب سرویس فروش و موجودی بر اساس کالا و شعبه :

https://api.mahyadc.com/GetForoshMojodiByShobe/?Username=******&Password=******&FirstDate=14010401&EndDate=14010431

https://api.mahyadc.com/GetForoshMojodiByShobehJson/?Username=******&Password=******&FirstDate=14010401&EndDate=14010431

فروش مشتریان بر اساس کالا و بچ

https://api.mahyadc.com/GetForoshMoshtarianByKalaBatch/?Username=******&Password=******&FirstDate=14010401&EndDate=14010431

https://api.mahyadc.com/GetForoshMoshtarianByKalaBatchJson/?Username=******&Password=******&FirstDate=14010401&EndDate=14010431

فرم تماس با محیا دارو

وب سرویس سال مالی 1395 به قبل

 

با توجه به نیاز شرکت های تامین کننده و همچنین سازمان غذا دارو از شرکت محیا دارو جهت طراحی وب سرویس ، هم اکنون تمامی شرکت ها و سازمان های طرف حساب با محیا دارو با داشتن نام کاربری و رمز عبوری که به درخواست شرکت ها و سازمان های مذکور تعریف شده می توانند از این سرویس استفاده نمایند.

لطفا در صورت داشتن هر گونه نظر - یشنهاد و انتقادی از فرم تماس با محیا دارو استفاده نمایید.

آدرس وب سرویس : لینک اتصال

آدرس وب سرویس : لینک اتصال

فرم تماس با محیا دارو